Search
Close this search box.

طراحی و تعیین ظرفیت

طراحی و تعیین ظرفیت

 

در صورت درخواست کار فرما طراحی سیستم تهویه توسط واحد فنی شرکت انجام پذیرفته تا ظرفیت‌های مورد نیاز پروژه به صورت دقیق محاسبه و سیستم تهویه جانمایی گردد.
برآورد بار برودتی و حرارتی توسط نرم افزار مطابق با نقشه معماری و اطلاعات مصالح به کار رفته در پرو‌ژه محاسبه می گردد.

در صورت نیاز با ما در تماس باشید