مصرف کننده گرامی

ضمن عرض خوش آمد گویی به آگاهی می رساند سامانه رسیدگی به شکایات بازرگانی سهیل خطیب آماده رسیدگی به نظرات و شکایات شما می باشد. بدون شک ثبت شکایات و انتقادات شما می تواند به بهبود خدمات این شرکت کمک فراونی داشته باشد.

چنانچه از نحوه ارائه خدمات بازرگانی سهیل خطیب که باعث نقض قوانین حقوق مصرف کننده، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات پس از فروش، شکایت و یا انتقادی وجود دارد، شرکت با تمام وجود پذیرای آن خواهد بود.

بدیهی است برای رسیدگی بهتر به انتقادات، شکایات و پیشنهادات تکمیل کردن تمامی فیلدهای روبرو کمک شایانی به مجموعه بازرگانی سهیل خطیب می نماید.

سامانه شکایات و انتقادات اورین تهویه