داکت اسپلیت

داکت اسپلیت‌های اورین تهویه به ۳ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

داکت اسپلیت‌های اورین تهویه به ۳ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

داکت اسپلیت R22

داکت اسپلیت-وستن ایر

داکت اسپلیت R410 

داکت اسپلیت

داکت اسپلیت اینورتر