چیلر

چیلر‌های وستن ایر به ۴ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

چیلر‌های وستن ایر به ۴ گروه اصلی طبقه بندی می گردد. شما می توانید با توجه به نیاز خود هر یک از محصولات مورد نیاز خود را استفاده نمایید.

چیلر جذبی تک اثره وستن ایر

چیلر تراکمی آب خنک وستن ایر

چیلر جذبی دو اثره وستن ایر

چیلر تراکمی هواخنک وستن ایر